แบบทดสอบคำราชาศัพท์แบบทดสอบคำราชาศัพท์

1.คำราชาศัพท์มักจะใช้กับชนชั้นใด?
ก. คนทั่วไป
ข. ราชการ
ค. พระมหากษัตริย์
ง. พระสงฆ์
2. พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีกี่พระองค์ ?
                   ก. 7 พระองค์
                   ข. 12 พระองค์
                   ค. 9 พระองค์ 
                   ง. 15 พระองค์

3. ระดับของราชาศัพท์ใด ที่ใช้กับคนทั่วไป ?
                   ก. โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
                   ข. ทรงเกศา
                   ค. อาพาธ
                   ง. รับประทาน

4. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นคำสุภาพ ?
                   ก. กิน
                   ข. ผักสามหาว
                   ค. เท้า
                   ง. ดอกเหล็ก

5.ข้อใดเป็นพระราชอิสริยศักดิ์ที่มีลำดับน้อยที่สุด ?
                   ก. สมเด็จเจ้าฟ้า
ข. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
                   ค. หม่อมเจ้า
                   ง. สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารีุ์  

6. คำว่า "ปู่ ตา " ควรเรียกคำราชาศัพท์อย่างไร ?
                   ก. พระปิตุลา
                   ข. พระนัดดา
                   ค. พระอัยกา
                   ง. พระอัยยิกา

7. เวลาขานรับพระมหากษัตริย์ควรใช้คำใด ?
                   ก. พระพุทธเจ้าข้าขอรับ พระพุทธเจ้าข้า
                   ข. พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม
                   ค. ครับ/ค่ะ
                   ง. เพค่ะกระหม่อม  

8. รัชกาลใดได้รับยกย่องเป็น " สมเด็จพระปิยมหาราช " ?
                   ก. รัชกาลที่ 9
                   ข. รัชกาลที่ 
                   ค. รัชกาลที่ 2
          ง. รัชกาลที่ 6

9. ข้อใดจัดว่าเป็นลำดับสูงสุดของพระสงฆ ์?
ก. พระเปรียญ
                   ข. พระราชาคณะ
                   ค. พระครู่
                   ง. พระสังฆราช

10. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด ?
                   ก. กระผม
                   ข. ข้าพเจ้า
                   ค. เรา
                   ง. อาตมา


เฉลยคำตอบ
               1. ค               2. ค               3. ง               4. ก               5. ค     
               6. ค               7. ข               8. ข               9. ง              10. ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น